logo_aj_blanc.png

santjust.cat

medi ambient

Gestió ambiental del Soroll

La gestió ambiental del soroll són totes aquelles actuacions que tenen per objecte prevenir o reduir la contaminació acústica a què està exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori. Les accions poden ser tant de correcció com de prevenció.
D’altra banda, la gestió ambiental del soroll ha de preveure la incorporació de criteris acústics en el planejament per fer compatibles els usos diferents en el territori.

Gestió ambiental del Soroll

Els Mapes Estratègics de Soroll (MES) són mapes per avaluar globalment l’exposició de la població al soroll produït per diferents fonts de soroll en una zona determinada, i per servir de base per a l’elaboració de plans d’acció. Els MES són una figura bàsica de suport a la gestió del soroll introduïda per la Directiva europea 2002/49/CE.

Han d’elaborar mapes estratègics de soroll les entitats locals que formin una aglomeració de més de 100.000 habitants, d’àmbit municipal o supramunicipal i les administracions titulars d’infraestructures de transport.

Els mapes estratègics de soroll s’han d’elaborar cada cinc anys, i s’han de posar a disposició del públic. Aquesta informació ha de ser clara, intel·ligible i fàcilment accessible per a la població.

Els primers mapes estratègics han de constar com a mínim de la situació acústica existent segons els índexs de soroll (Lden, índex de soroll dia-vespre-nit, Ld, índex de soroll de dia, Ln, índex de soroll de nit), i el nombre estimat de persones situades en una zona exposada al soroll.

Sant Just Desvern forma part de l’Aglomeració del Baix Llobregat I, constituïda pels municipis de Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern.

Aquest mapa, elaborat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, a partir d’una sèrie de mesures de curta i llarga durada realitzades al nostre municipi i a la resta de municipis integrants, té com a finalitat reflectir la realitat acústica existent, contrastant-la amb els objectius de qualitat acústica existents al mapa de capacitat acústica. A partir d’aquest mapa es realitzarà un nou pla d’acció contra el soroll, document exigible per la legislació acústica vigent, per tal de preservar, recuperar i millorar la qualitat acústica del nostre municipi.

Els documents aprovats (memòria, plànol i les diferents estadístiques associades a les mesures) corresponents a l’última de les fases es poden consultar a la web del Departament de Medi Ambient.

Els plans d’acció són instruments per a la preservació, recuperació i millora de la qualitat acústica i tenen, entre d’altres, els objectius següents:

  • Afrontar globalment les qüestions que fan referència a la contaminació acústica en les zones corresponents.
  • Determinar les accions prioritàries que cal realitzar en el cas que se superin els objectius de qualitat acústica.
  • Protegir les zones tranquil·les.

De la mateixa manera que els mapes estratègics de soroll, existeixen 3 fases de plans d’acció d’aglomeracions. Actualment, el pla d’acció 2018-2023, estableix una sèrie d’accions que s’han portat a terme a nivell global de l’aglomeració o locals per a cada municipi que conté l’aglomeració.

Les mesures es divideixen en 5 línies estratègiques:

  a) Regulació i compliment de la normativa
  b) Incentius econòmics i no econòmics>
  c) Inversions
  d) Actuacions estratègiques
  e) Sensibilització i conscienciació

Plans d’acció d’aglomeracions. Medi Ambient i Sostenibilitat (gencat.cat)

El mapa de capacitat acústica vigent s’ha realitzat d’acord amb al Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. L’aprovació definitiva de la seva actualització és de data 19/10/2023. 

+ informació

L’ordenança municipal de sorolls i de les vibracions s’ha realitzat d’acord amb al Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. L’aprovació definitiva és de data 16/08/2011.

Desplaça cap amunt