logo_aj_blanc.png

santjust.cat

medi ambient

Energia

Punt d’Informació Energètica

L’Ajuntament de Sant Just Desvern disposa d’un Servei d’Informació energètica adreçat a la ciutadania, a través del servei metropolità especialitzat La Teulada, per a totes les qüestions relacionades amb el consum d’energia i la transició cap a un nou model energètic amb menys costos econòmics, ambientals i socials.
Alguns dels serveis que s’ofereixen en aquest punt informatiu són:

 • Interpretació de factures energètiques, informació sobre les noves tarifes, possibilitats d’optimització de potències contractades i tramitació del bo social.
 • Informació sobre mesures que millorin l’eficiència energètica i el confort a la llar a través de pautes de comportament que permeten estalviar energia a la llar.
 • Informació respecte a la implementació de les energies renovables a les llars, com ara instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum individual o col·lectiu, possibilitats d’autoconsum compartit, comunitats energètiques o participació en projectes amb finançament col·lectiu, així com assessorament sobre els permisos i tràmits relacionats.
 • Informació sobre les subvencions i ajuts existents relacionades amb instal·lacions d’energia renovable (bonificacions de tributs municipals com l’IBI, ICIO, IAE…) i l’eficiència energètica a la llar.
 • Informació sobre instal·lacions i projectes municipals en l’àmbit energètic així com l’empresa pública d’energia metropolitana (Barcelona Energia).

S’ofereix també assessorament personalitzat sobre projectes d’instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum (informes de viabilitat, eines de valoració d’ofertes…), així com informació sobre la possibilitat de participar en projectes d’autoconsum compartit i comunitats energètiques, com ara la comunitat energètica municipal Les Escoles.
Atenció telefònica i per Whatsapp durant tota la setmana: 645 725 465.
Correu electrònic: puntenergetic@santjust.cat

Bonificacions Fiscals Municipals per a Instal·lacions d’Energia Renovable

 

  • Bonificació del 50 % de l’impost als béns immobles (IBI), de fins a 10 anys, amb un import total a bonificar de com a màxim el 33 % del cost total de la instal·lació (sempre que no estiguin obligats legalment).
   En les edificacions que no siguin habitatges, aquesta bonificació tindrà una durada màxima de 3 anys.
   En el cas d’instal·lacions compartides d’autoconsum col·lectiu entre diferents béns immobles, s’aplicarà la mateixa proporcionalitat que els criteris de repartiment de l’energia generada que reculli l’acord signat per totes les persones participants d’una mateixa instal·lació compartida.
   En el cas d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica pel subministrament d’energia als elements comuns, la bonificació serà del 5 % per cadascun dels habitatges vinculats.
   Aquesta bonificació s’ha de demanar per l’interessat (o per l’empresa instal·ladora com a representant) sempre un cop executada l’obra i amb el corresponent permís d’obres municipal.
   La Tramitació es pot fer telemàticament a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT), (atenció telefònica al 93 472 91 88).

 

 • Bonificació del 50 % de l’impost d’activitats econòmiques (IAE), durant un màxim de 3 anys, sempre que l’energia generada suposi com a mínim el 5 % del consum energètic anual de l’activitat, que la producció energètica es realitzi en instal·lacions ubicades al terme municipal i dediquin l’energia així obtinguda a activitats pròpies que realitzin en el municipi.
  La Tramitació es pot fer telemàticament a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT), Tel. 93 472 91 88.

Aquestes bonificacions fiscals es regeixen per les ordenances fiscals municipals, per la qual cosa la seva vigència està en funció de la seva aprovació anual. Les ordenances fiscals vigents es poden consultar a la Seu Electrònica.

Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública

L’Ajuntament de Sant Just forma part de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP), que garanteix els drets de les persones consumidores i productores a accedir sense traves a una energia justa, verda i democràtica.

Consum Energètic Municipal

El consum energètic municipal de Sant Just Desvern està al voltant dels 6.000.000 kWh/any, incloent el consum d’electricitat i de gas natural pel conjunt d’equipaments, enllumenat i xarxa semafòrica (dades de l’any 2021). 
A la gràfica següent es pot veure l’evolució d’aquesta dada en els darrers anys: en general, el consum energètic municipal ha anat disminuït gràcies a l’aplicació de mesures d’estalvi i eficiència energètica, amb l’objectiu final de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle associades.

Dades de consum energètic dels equipaments municipals

Actualment s’han instal·lat sistemes de generació fotovoltaica en 13 cobertes d’equipaments o en pèrgoles. També s’han instal·lat sistemes d’energia solar tèrmica per dotar d’aigua calenta sanitària a diferents equipaments municipals.
En total, les instal·lacions fotovoltaiques municipals en funcionament representen una potència instal·lada de 283,63 kWp i una generació estimada de 356.741 kWh/any (dades de 2022). 
També s’han previst 7 noves instal·lacions, pendents d’execució, que sumarien fins a 185,83 kWp de nova potència instal·lada, i s’estudia la viabilitat d’altres instal·lacions tant a equipaments de nova construcció com a cobertes d’equipaments existents.

Pla d’Eficiència Energètica Municipal

Des de l’any 2012, l’Ajuntament treballa amb un pla per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle amb la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions municipals.
Per assolir-ho, utilitza eines de comptabilitat i de monitorització dels consums energètics i estableix uns objectius de reducció dels consums energètics tant de cadascun dels equipaments municipals com de l’enllumenat públic.
El Pla inclou actuacions en tres àmbits de treball: 

 • Millores de la gestió energètica municipal 
 • Mesures d’estalvi energètic
 • Inversions de millora de l’eficiència energètica d’instal·lacions i un procés d’aprenentatge organitzacional 

Els objectius del Pla d’Eficiència Energètica Municipal el conformen un seguit d’accions orientades a millorar l’estalvi i l’eficiència energètica a les instal·lacions i equipaments municipals de Sant Just Desvern, així com també  a produir un efecte en la cultura de sostenibilitat del municipi.

Reconeixements i premis
El que fa interessant la iniciativa és la formulació d’objectius específics des d’Alcaldia a les diverses àrees municipals, així com també el sistema de seguiment i avaluació d’aquests resultats. El Pla ha rebut diversos reconeixements i ha estat valorat pels impactes aconseguits.
L’Ajuntament de Sant Just Desvern va rebre el Premi Ciutat Sostenible 2015, en la categoria d’estalvi i eficiència energètica, en reconeixement a les actuacions del Pla d’Eficiència Energètica Municipal.
Es tracta d’un reconeixement en la 13a edició dels premis d’àmbit estatal que atorga la Fundació Fòrum Ambiental. L’acte de lliurament es va dur a terme a l’auditori del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, presidit per la Ministra Isabel García Tejerina.

Desplaça cap amunt